બળાત્કાર, છેડતી, ઘરેલું હિંસા કે મહિલા અત્યાચારમાં આખરે પરીવાર સમાધાન કેમ કરી લે છે?: નેલ્સન પરમાર

આપણે જોઈએ છીએ કે, મહિલા અત્યાચાર, બળાત્કાર, કે પછી કોઈ ગંભીર ઘટનામાં છોકરી અથવા તો છોકરીના…