ગુજરાતનો બૌદ્ધ વારસો: ખંભાલીડાની બૌદ્ધ ગુફાઓ

SHARE THE NEWS
Buddhist Caves: Khambhalida, Dist: Rajkot, Gujarat

 2,335 Views,  2 

2 thoughts on “ગુજરાતનો બૌદ્ધ વારસો: ખંભાલીડાની બૌદ્ધ ગુફાઓ

  1. ખુબજ સરસ માહિતી આપી છે,આ લોકડાઉન ના સમયમાં આપણે સામાજીક જાગૃતિ ના પુસ્તકો વાંચવા જોઈએ અને સમાજમાં જાગૃતિ નું કામ કરવું જોઈએ.આભાર સાથે રાજકોટ થી બહુજન ક્રાન્તિ મોરચા ના કાર્યકર એચ ડી પરમાર

  2. ખુબજ સરસ માહિતી આપી છે,આ લોકડાઉન ના સમયમાં આપણે સામાજીક જાગૃતિ ના પુસ્તકો વાંચવા જોઈએ અને સમાજમાં જાગૃતિ નું કામ કરવું જોઈએ.આભાર સાથે રાજકોટ થી બહુજન ક્રાન્તિ મોરચા ના કાર્યકર એચ ડી પરમાર રાજકોટ યુનિટ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: